1. Postanowienia ogólne

 
1.1. Ilekroć z treści niniejszego dokumentu nie wynika inaczej, pojęcia nie zdefiniowane w nim mają takie znaczenie jakie nadano im w treści Regulaminu witryny www.gadzetydlakobiety.pl
1.2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umów, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych. Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące :
Ekudera.com Jolanta Kudera Spółka Komandytowa zarejestrowaną pod adresem ul. Polna 5 58-116 Mościsko wpisaną do KRS /006015/09/779,numer identyfikacyjny REGON:02844961,Numer identyfikacji podatkowej : 882-206-67-56 .
 Ponadto wskazane w zdaniu poprzednim Dane Administratora Danych Osobowych są podane niniejszym Regulaminie w punkcie 1.
1.3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, w tym neewslettera.
1.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w sytuacjach wskazanych w niniejszej części Regulaminu niepodanie danych osobowych nie pozwoli Administratorowi na wykonanie usługi względem Użytkownika lub nie pozwoli Sprzedawcy na zawarcie lub wykonanie Umowy.
 

 2. Zakres Zbieranych Danych

2.1. Administrator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz automatycznie podczas przeglądania Witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje Administrator.
Dane zbierane podczas rejestracji
2.2. W celu zostania Użytkownikiem i później Klientem korzystającym z udogodnień posiadania własnego konta konieczna jest Rejestracja. Podczas Rejestracji wymagane jest podanie adresu email. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu e mail, może on stanowić daną osobową pozwalającą na identyfikację Użytkownika.
Dane zbierane podczas zawierania i wykonywania Umowy
2.3. Zawarcie Umowy wymaga podania danych wymienionych w formularzu Zamówienia, o którym mowa w postanowieniach punktu 4.3. i 4.4. Regulaminu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz danych dotyczące wybranej formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę jej ważności, numer CVV. Ponadto podczas kontaktu z obsługą sklepu w celu wykonania umowy Klient może być poproszony o poddanie innych danych, nie wymienionych wyżej.
Dane zbierane podczas procesu logowania
2.4. Podczas procesu logowania w Witrynie automatycznie zbierane są dane bezpośrednio jej dotyczące, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie mają charakteru danej osobowej.
 

 3. Cele przetwarzania danych osobowych

 
3.1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności przesyłania za ich zgodą newsletera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy z Klientem, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
3.2. Ponadto poza zakresem punktu 9 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, wyłącznie wtedy jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy, w zakresie w niezbędnym do wydania Towaru, wyłącznie w celu wydania towaru oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Klienta w Umowie jak sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.
3.3. Ponadto Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.
 

 4. Sposób kontaktowania się z Klientem

 
4.1. W trakcie wykonywania Umowy Klient może otrzymywać od nas emaile dotyczące wykonania Umowy. Możemy również kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.
KATEGORIE OFETY
OSTATNIO DODANE
KOSZYK ZAKUPOWY
TWÓJ KOSZYK

TWÓJ KOSZYK


AKTUALNIE PUSTY


00,00 zł

Masz pytania?
ZADZWOŃ I DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ